การประชุม คกก.กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเครื่องแบบชุดพิธีการ นศ. ครั้งที่ 1/66

ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเครื่องแบบชุดพิธีการนักศึกษา ครั้งที่ 1/2566 เพื่อหารือร่วมกันในการพิจารณากำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเครื่องแบบชุดพิธีการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566

กิจกรรมอื่นๆ