มรภ.อุตรดิตถ์ ศึกษาดูงานการดำเนินงานของศูนย์ภาษา มรท.

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการศูนย์ภาษา คณาจารย์ และบุคลากรศูนย์ภาษา ร่วมให้การต้อนรับ ผศ.ศิวัตม์ กมลคุณานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และคณะ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการและการดำเนินงานของศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

สำหรับกิจกรรมครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน คือในวันที่ 22 และ 23 พฤษภาคม 2566 โดยในวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการดำเนินโครงการของศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ส่วนในวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เป็นการเยี่ยมชมสำนักงานและส่วนให้บริการของศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี / การบรรยายเรื่องการพัฒนาข้อสอบภาษอังกฤษมาตรฐานสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (TRU - EPT) ระบบการสอบผ่าน internet - based test และ ระบบรายงานผลการสอบ / กิจกรรมการพัฒนาการเรียนรู้และภาษาด้วย Board Games และหลักสูตรการพัฒนาการมีส่วนร่วมของผู้เรียน ซึ่งสนับสนุนโดย Erasmus+ แห่งสหภาพยุโรป 

กิจกรรมอื่นๆ