วจก. จัดปัจฉิมนิเทศ นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคพิเศษ ภาคการศึกษา 2/65

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารคณะวิทยาการจัดการ ผศ.พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ของคณะวิทยาการจัดการ สำหรับการปัจฉิมนิเทศครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาภาคพิเศษของสาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาการจัดการ จำนวน 80 คน ได้มีการเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพและเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพื่อให้นักศึกษามีความรู้และแนวคิดสำหรับการเป็นแนวทางในการทำงานร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม และเสริมสร้างความรักความผูกพันระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ และมหาวิทยาลัย 

สำหรับกิจกรรมตลอดการจัดงานประกอบด้วย การบรรยายเรื่อง เข้าใจคน เข้าใจงาน สื่อสารเป็น โดย ผศ.ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ / การสะท้อนปัญหาอุปสรรคในการเรียนและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา โดย อ.ดร.อุษณี จิตติมณี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ และ อ.กิตติวัลย์ ทองอร่าม / พิธีผูกข้อไม้ข้อมือรับขวัญ และมอบของที่ระลึกให้แก่นักศึกษา

กิจกรรมอื่นๆ