มรท. ร่วมจัดกิจกรรมงานสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ และอาหารปลอดภัยจังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 2 ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาลพบุรี ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ และอาหารปลอดภัยจังหวัดลพบุรี ภายใต้โครงการส่งเสริมการตลาดการบริโภคอาหารปลอดภัยตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 ซึ่งจัดโดยจังหวัดลพบุรี ร่วมกับ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี โดยได้รับเกียรติจาก คุณเพชรรัตน์ เลิศรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด สำหรับงานครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรม และองค์ความรู้ในการผลิตสินค้าเกษตรได้อย่างเหมาะสม ทำให้สินค้าและผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ได้มาตรฐานและตรงความต้องการของตลาด ซึ่งงานในครั้งนี้มหาวิทยาลัยได้เข้าไปร่วมมีบทบาทในการออกบูธประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน 3 บุรี และจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างรายได้ในยุค New Normal โอกาสนี้ ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเยี่ยมชมกิจกรรมและให้กำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างรายได้ในยุค New Normal ด้วย

สำหรับงานครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 5 วัน คือระหว่างวันที่ 24 - 28 พฤษภาคม 2566 ในรูปแบบการออกบูธตลาดสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย การประกวดผลผลิตทางการเกษตร และการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยในส่วนที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ ได้แก่ โครงการส่งเสริมการสร้างตลาดสินค้าชุมชน 3 บุรี และการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างรายได้ในยุค New Normal มีการจัดกิจกรรมทั้งสิ้น 5 วัน โดยในวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เป็นกิจกรรมชม ช้อป ชิม ผลิตภัณฑ์ชุมชน 3 บุรี / วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เป็นการอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์พุดดิ้งนมสดมะพร้าวอ่อน โดย ผศ.กรรณิการ์ อ่อนสำลี และ อ.ดร.สุวรณี ปานเจริญ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 เป็นการอบรมผลิตภัณฑ์จากดินปั้นญี่ปุ่น โดย อ.กิตติวัลย์ ทองอร่าม ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาการจัดการ และ คุณรภัส์วรีญ์ เทียมทันพร ผู้ประกอบการ / วันที่ 27 พฤษภาคม 2566 เป็นการอบรมการทำไข่เค็มดินสอพองใบเตย โดย อ.พิจิตรา เอี่ยมสมัย อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคุณอิงณภัสร์ วงษ์สิทธิชัย ผู้ประกอบการ / วันที่ 28 พฤษภาคม 2566 เป็นการอบรมการทำแผ่นรองของร้อนจากเศษผ้า โดย ผศ.ณัฐทิญาภรณ์ การะเกตุ ผู้ช่วยคณบดีคณะครุศาสตร์ 

กิจกรรมอื่นๆ