รร.สาธิต มรท. จัดตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 25 และ 29 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 80 ปีฯ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดให้มีกิจกรรมการตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จำนวนกว่า 1,100 คน สำหรับกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีเพื่อประเมินภาวะสุขภาพ ค้นหาความผิดปกติในร่างกายและหาแนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหาสุขภาพ ตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีการดูแลสุขภาพตนเองอย่างถูกต้อง เหมาะสม โดยได้รับเกียรติจากทีมแพทย์โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช เป็นผู้ให้บริการตรวจสุขภาพ

กิจกรรมอื่นๆ