คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประกวด Lopburi Symphonic Day Competition 2023

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 และห้องประชุมพระเพทราชา ชั้น 3 อาคารรัตนเทพสตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดการประกวดแข่งขันวงดุริยางค์เครื่องลม จังหวัดลพบุรี ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา ชิงถ้วยผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี (Lopburi Symphonic Day Competition 2023) สำหรับกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประกวดระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา จำนวน 48 ทีม ได้มีการสร้างความเป็นมืออาชีพในการแสดงออกทักษะทางด้านดนตรีอย่างมืออาชีพ และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ให้มีความสนใจศึกษาต่อในสาขาวิชามากยิ่งขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก อ.กิตติ เศวตกิตติกุล, อ.ปิติพงษ์ หนูแก้ว, อ.วรัญญา โชติจิรกาล, อ.วิษณ์กมล ชัยวินิชศิริ, ดร.สุรสิงห์ ชานกสกุล, ดร.อัครพล เดชวัชรนนท์ และ อ.ธนสิทธิ์ ศิริพานิชวัฒนา ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการตัดสิน

โดยมีการจัดแข่งขันใน 3 ประเภท ได้แก่ ประเภท Wind Ensemble ระดับมัธยมศึกษา มีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 24 ทีม, ประเภท Wind Ensemble ระดับอุดมศึกษา มีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 12 ทีม และประเภท Concert Band ระดับมัธยมศึกษา มีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 12 ทีม

โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก อ.ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติมอบของที่ระลึกแก่คณะกรรมการตัดสิน และผู้ให้การสนับสนุนการประกวด และได้รับเกียรติจาก คุณปรัชญา เปปะตัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติมอบถ้วยรางวัลให้แก่ผู้เข้าร่วมการประกวด และกล่าวขอบคุณผู้ร่วมการแข่งขัน

สำหรับผลการประกวดประเภท Wind Ensemble ระดับมัธยมศึกษา ชนะเลิศ ได้แก่ วง Ratwinit Bangkaeo Wind Ensemble, รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ วง Horwang Clarinet Ensemble และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ วง Ratwinit Bangkaeo Clarinet Ensemble / ประเภท Wind Ensemble ระดับอุดมศึกษา ชนะเลิศ ได้แก่ วง Over - clock Saxophone Ensemble, รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ วง  Grazioso และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ วงน้องกอล์ฟ น้องโย น้องบอส น้องโบ๊ท / ประเภท Concert Band ระดับมัธยมศึกษา ชนะเลิศ ได้แก่ วง Ratwinit Bangkaeo Wind Symphony, รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ วง Horwang School Wind Ensemble และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ วง Matthayom Banbangkapi Wind Symphonic Band

กิจกรรมอื่นๆ