การประชุมบุคลากร มรท. ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ก่อนเปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมกับชี้แจงเรื่องบทบาทหน้าที่รับผิดชอบ การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา และแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2567 โดยอธิการบดี และรองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ และในช่วงสุดท้ายของการประชุมได้เปิดโอกาสให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ได้มีโอกาสร่วมแสดงความคิดเห็น ปัญหา และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานด้วย

สำหรับการประชุมในวันนี้แบ่งการประชุมเป็น 2 ช่วง โดยในภาคเช้า เวลา 09.00 - 12.00 น. เป็นการประชุมบุคลากรสายวิชาการ จำนวน 308 คน ซึ่งก่อนเริ่มการประชุมได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีแก่ผู้ที่มีผลงานวิจัยดีเด่น ที่มีการอ้างอิงใน Google Scholar สูง ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 5 คน และด้านสังคมศาสตร์ จำนวน 5 คน / พิธีมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีแก่บุคลากรสายวิชาการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ จำนวน 2 คน และพิธีมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีแก่บุคลากรสายวิชาการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 35 คน

ส่วนในภาคบ่าย เวลา 13.00 - 15.00 น. เป็นการประชุมบุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 251 คน ซึ่งก่อนเริ่มการประชุมได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีแก่บุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นระดับชำนาญการ และระดับชำนาญงาน จำนวน 49 คน

กิจกรรมอื่นๆ