คณะครุศาสตร์จัดอบรมพัฒนาศักยภาพการออกแบบการเรียนการสอนฯ

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 80 ปีฯ ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพในการออกแบบการเรียนการสอน กลุ่มวิชาเอกของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ซึ่งจัดโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ที่เข้าร่วมการอบรม จำนวน 115 คน ได้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการออกแบบการเรียนการสอนกลุ่มวิชาเอกที่มุ่งผลลัพธ์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อรพรรณ ตู้จินดา คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และ ผศ.ดร.ดวงใจ ชนะสิทธิ์ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

กิจกรรมอื่นๆ