มรท. จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา ในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งจัดโดยกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี สำหรับการปฐมนิเทศในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่ที่เข้าร่วมการปฐมนิเทศ จำนวนกว่า 1,500 คน ได้มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ ที่นักศึกษาพึงต้องปฏิบัติในระหว่างการศึกษา และเพื่อแนะแนวทางการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย โดยในภาคเช้าเป็นการปฐมนิเทศนักศึกษาของคณะครุศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนในภาคบ่ายเป็นการปฐมนิเทศนักศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ซึ่งมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย การแนะนำการให้บริการของกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี โดย คุณวลัยภรณ์ เกตุยา นักวิชาการศึกษาและหัวหน้างานบริการการศึกษา และคุณธีนยภัทร์ ศรีสุระ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี / การแนะนำการให้บริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย ผศ.ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ / การแนะนำศูนย์ภาษา โดย ผศ.พรเทพ คัชมาตย์ ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้อำนวยการศูนย์ภาษา / การแนะนำกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี สภานักศึกษา และองค์การบริหารนักศึกษา โดยคุณกานนท์ เรือนงาม นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี 

กิจกรรมอื่นๆ