ศูนย์ภาษา จัดอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์และบุคลากร

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ณ ห้อง 24/207 ชั้น 2 และห้อง 24/301 ชั้น 3 อาคารรัตนเทพสตรี อ.ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ซึ่งจัดโดยศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่เข้าร่วมการอบรม จำนวน 24 คน ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน และเพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจาก Mr.Mark Edward Buck และ Mr.Alfred Wilde อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

สำหรับการอบรมครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน คือระหว่างวันที่ 30 - 31 พฤษภาคม และ 1 มิถุนายน 2566 ในรูปแบบการบรรยายและการฝึกปฏิบัติ

กิจกรรมอื่นๆ