คณะวิทยาการจัดการ จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมลวะปุระ ชั้น 8 อาคารคณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 "วิทยาการจัดการเทพสตรีวิชาการ" ในรูปแบบการจัดงานระบบ Hybrid Meeting ซึ่งจัดโดยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมกับคณะและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และภาคีเครือข่ายจากภายนอก จำนวน 43 แห่ง สำหรับงานครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานวิจัยของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ตลอดจนเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้จากการวิจัยด้านบริหารธุรกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และการวิจัยชั้นเรียน และเพื่อสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งกับเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการและวิชาชีพ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

สำหรับกิจกรรมตลอดการจัดงาน ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ เรื่อง โมเดลเศรษฐกิจ BCG สู่การเพิ่มผลผลิตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย / การนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบการนำเสนอผ่านระบบ Hybrid Meeting 

กิจกรรมอื่นๆ