ศูนย์ภาษา จัดสอบวัดความรู้ภาษา TRU-EPT นศ. ชั้นปี 1

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ณ อาคาร 90 ปี ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดการสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (TRU - EPT) สำหรับการสอบครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ร่วมการสอบจำนวนกว่า 1,500 คน ได้รับการทดสอบเพื่อวัดความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ตลอดจนเพื่อปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ให้พร้อมสำหรับการพัฒนาในลำดับต่อไป และเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและเรียนรู้วัฒนธรรมเจ้าของภาษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1

กิจกรรมอื่นๆ