นศ. มรท. รับรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องรับรอง ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2566 พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จำนวน 4 คน ได้แก่ น.ส.ธิตาพร พวงอำไพ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, น.ส.เนตรชนก แก้วกล่ำ นักศึกษา ชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์, นายพลวัฒน์ ศรีเทพ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ นายยงยศ พานดอกไม้ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับรางวัลความประพฤติดีนี้จัดโดย พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเยาวชนผู้ประพฤติตนในสิ่งที่ดีงาม และยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

กิจกรรมอื่นๆ