มรท. รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565

มรท. รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565
ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 20 มิถุนายน 2566 สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบการตรวจประเมินระบบ Hybrid Meeting ซึ่งมีหลักสูตรต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จำนวน 37 หลักสูตร เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตรวจประเมินซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอก และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการตรวจประเมิน

โดยในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เป็นการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน / วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เป็นการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต), สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล / วันที่ 2 มิถุนายน 2566 เป็นการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต) และสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น / วันที่ 6 มิถุนายน 2566 เป็นการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสาขาวิชาการประถมศึกษา, สาขาวิชาภาษาไทย และสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม / วันที่ 7 มิถุนายน 2566 เป็นการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต), สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต), สาขาวิชาวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา และสาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ / วันที่ 8 มิถุนายน 2566 เป็นการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสาขาวิชาพลศึกษา, สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว, สาขาวิชาสังคมศึกษา, สาขาวิชาดนตรีศึกษา, สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการ, วิชาเอกการตลาด, วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และวิชาเอกการจัดการธุรกิจดิจิทัล), สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา / วันที่ 9 มิถุนายน 2566 เป็นการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสาขาวิชาการบริหารการศึกษา, สาขาวิชาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ, สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป และสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย / วันที่ 13 มิถุนายน 2566 เป็นการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสาขาวิชาศิลปกรรม และสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / วันที่ 14 มิถุนายน 2566 เป็นการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสาขาวิชาภาษาจีน, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาวิชาเคมี / วันที่ 15 มิถุนายน 2566 เป็นการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสาขาวิชานิติศาสตร์, สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และในวันที่ 16 มิถุนายน 2566 เป็นการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์


 

กิจกรรมอื่นๆ