การประชุมเตรียมความพร้อมผู้สอนรายวิชานวัตกรท้องถิ่น ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ผศ.ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมอาจารย์ผู้สอนรายวิชา ศท 0022704 นวัตกรท้องถิ่น ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาแนวทางการจัดการเรียนการสอนรายวิชานวัตกรท้องถิ่น / การพิจารณาประมวลการสอนและแผนการสอน (มคอ.3) / การพิจารณาการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชานวัตกรท้องถิ่น

กิจกรรมอื่นๆ