การประชุม คกก.ดำเนินงานสำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ ครั้งที่ 2/66

ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพตรี เรื่อง รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการจำหน่ายสินค้าและบริการต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี / การพิจารณาผู้เข้าร่วมโครงการให้เช่าพื้นที่บริการอาหาร จำหน่ายสินค้า และบริการต่าง ๆ ในงานพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2566 / การพิจารณาทบทวนราคาจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี / การพิจารณาทบทวนกรณีผู้ค่าเร่ที่เข้ามาจำหน่ายสินค้าภายในมหาวิทยาลัยโดยไม่ได้รับอนุญาต  

กิจกรรมอื่นๆ