คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดโครงการ HUSO Smart Leader

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท จ.ปทุมธานี ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการ HUSO Smart Leader พัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งจัดโดยงานกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำหรับกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้แทนนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ใน 10 สาขาวิชา และคณะกรรมการงานกิจการนักศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 90 คน ได้รู้จักภาวะการเป็นผู้นำ การทำงานร่วมกันเป็นทีม ตลอดจนเพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักและให้ความสำคัญของเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการประกันคุณภาพของคณะ และเพื่อเป็นการกระตุ้นส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกระบวนการการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ โดยได้รับเกียรติจาก คุณวิชัย สมมิตร และทีมงานจากเดอะไพน์ รีสอร์ท ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

สำหรับการอบรมครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน คือในวันที่ 22 และ 23 พฤษภาคม 2566 ในรูปแบบการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการ

กิจกรรมอื่นๆ