คณะครุศาสตร์จัดงาน TRU New Gen Teacher 2023

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต "TRU New Gen Teacher 2023" ซึ่งจัดโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 560 คน ได้รับการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู สร้างความตระหนักในการพัฒนาตนเองเพื่อให้เป็นครูที่มีคุณภาพ ส่งเสริมให้นักศึกษามีความพร้อมในการเรียน และเพื่อสร้างความตระหนักให้นักศึกษาครูรับรู้และมีความรู้เกี่ยวกับสมรรถนะครูที่ควรมีในปัจจุบัน โดยได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรจาก The Real Teacher ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในเรื่องวิศวกรสังคมให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

สำหรับกิจกรรมครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน คือในวันที่ 1 และ 2 มิถุนายน 2566 ในรูปแบบของการทำกิจกรรมกลุ่ม

กิจกรรมอื่นๆ