คณะครุศาสตร์จัดประชุมอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่ 1/66

อ.ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมหลวงสรศักดิ์ ชั้น 3 อาคารรัตนเทพสตรี ซึ่งมีคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566

โดยมีวาระที่เสนอเพื่อทราบ ได้แก่ การรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของคณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 / การแจ้งเรื่องกำหนดการตรวจเยี่ยมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร และระดับคณะ ปีการศึกษา 2565 / การแจ้งเรื่องแบบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ (Action plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 / การแจ้งเรื่องตารางสรุปการจัดโครงการ และกิจกรรมของหน่วยงานภายในและภายนอก ประจำเดือนมิถุนายน 2566

โอกาสนี้ก่อนเริ่มการประชุมได้มีพิธีมอบของที่ระลึกแสดงความยินดีแก่คณาจารย์ที่มีผลงานวิชาการ ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ระดับชาติและระดับนานาชาติ และคณาจารย์ที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะครุศาสตร์

กิจกรรมอื่นๆ