ม.บูรพา เข้าสัมภาษณ์ผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษา ในประเด็นการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมจินดามณี ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น คณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ ผศ.ดร.ปุณณิฐฐา มาเชค และคณะ จากวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา ในโอกาสเข้าสัมภาษณ์เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 1 เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่สนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 1 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และการสัมภาษณ์คณาจารย์และนักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปสรุปรวมกับข้อมูลที่ได้จากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง ก่อนนำข้อมูลที่ได้ไปเสนอต่อสำนักงานการวิจัยแห่งชาติต่อไป

กิจกรรมอื่นๆ