มรท. ลงพื้นที่จัดอบรมและเผยแพร่การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันฯ

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566 ณ หมู่ที่ 6 ต.หนองกระทุ่ม อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี อ.ดร.ภาสกร รอดแผลง ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ลงพื้นที่จัดโครงการอบรมและเผยแพร่การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน ให้กับผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 6 ต.หนองกระทุ่ม อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี โดยโครงการนี้เป็นโครงการที่บูรณาการร่วมกับ สภ.โพทะเล จ.สิงห์บุรี  ซึ่งนำโดย พันตำรวจโท ณัฐพัชร์ สังข์ประเสริฐ หัวหน้าสถานีตำรวจภูธรตำบลโพทะเล ได้ให้ความสำคัญและเล็งเห็นประโยชน์ของการเรียนรู้ร่วมกัน จึงได้นำสมาชิกโครงการชุมชนยั่งยืนและแก้ไขปัญหายาเสพติดเข้าร่วมกิจกรรมด้วย โดยผู้เข้าร่วมโครงการทั้ง 50 คน ได้ร่วมกัน workshop การสาธิตการทำปลาส้มจากข้าวกล้อง ซึ่งเป็นการถนอมอาหารแบบภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยข้าวกล้องที่นำมาใช้ในการสาธิตเป็นข้าวกล้องที่ผลิตจากศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามพระบรมราโชบายมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการที่ผ่านการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดเพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวได้อีกทางหนึ่ง และการสาธิตการทำปลาส้มจากข้าวกล้องนี้ มีทีมวิทยากรจากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี มาให้ความรู้

กิจกรรมอื่นๆ