การประชุม คกก.ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 4/66

รศ.ดร.รัชดาภรณ์ อมรชีวิน คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 4/2566 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาอนุมัติการแก้ผลการเรียน ร. (I). ขาดสอบ (X และ M) นักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ / การพิจารณาอนุมัติผลการเรียนนักศึกษาภาคพิเศษ / การพิจารณาอนุมัติรายชื่อนักศึกษาขอเลื่อนสอบปลายภาค ภาคพิเศษ / การพิจารณาอนุมัติรายชื่อนักศึกษาที่ไม่มีสิทธิสอบปลายภาค ภาคพิเศษ

กิจกรรมอื่นๆ