มรท. ร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากร มรภ.เขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง ครั้งที่ 30

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ผศ.ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย ผศ.ดร.พรพจน์ จุลสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย, อ.ดร.ศตพล มุ่งค้ำกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, คุณสุภารัตน์ สินสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี นำคณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเพณีบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง ครั้งที่ 30 "ศรีอยุธยาเกมส์" ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด สำหรับการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคกลางในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง ซึ่งประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้ส่งเสริมการมีน้ำใจนักกีฬา ปฏิบัติตามกฎกติกา และมาตรฐานสากล ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันใน 5 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอลชาย, วอลเลย์บอลทีมชาย - ทีมหญิง, แชร์บอล และ เปตอง

จากนั้นในภาคค่ำ ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมเป็นเกียรติในงานเลี้ยงสังสรรค์ และพิธีมอบถ้วยรางวัล พร้อมกันนี้อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยฯ รับมอบธงเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 31 ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน

กิจกรรมอื่นๆ