กองพัฒนานักศึกษาจัดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาใหม่ We are TRU

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมร่มยูงทอง ชั้น 10 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 We are TRU ซึ่งจัดโดยกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่ที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนกว่า 1,500 คน ได้มีทักษะทางปัญญาในการอยู่ร่วมกันในสถาบันอุดมศึกษา มีคุณธรรม และมีความรักในความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างความสามัคคี ระหว่างนักศึกษา เจ้าหน้าที่ และคณาจารย์ ที่มาปฏิบัติงานด้านกิจการนักศึกษา โดยมีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษารุ่นพี่ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรม

สำหรับการอบรมครั้งนี้กำหนดจัดใน 4 รุ่น ๆ ละ 1 วัน คือในวันที่ 6, 7, 9 และ 10 มิถุนายน 2566 ในรูปแบบของการจัดกิจกรรมกลุ่ม โดยในวันที่ 6 มิถุนายน 2566 เป็นการอบรมให้แก่นักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ในทุกสาขาวิชา ยกเว้นนักศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตและครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต)

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 เป็นการอบรมให้แก่นักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ

วันที่ 9 มิถุนายน 2566 เป็นการอบรมให้แก่นักศึกษาของคณะครุศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เฉพาะนักศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต)

ส่วนในวันที่ 10 มิถุนายน 2566 เป็นการอบรมให้แก่นักศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ในทุกสาขาวิชา ยกเว้นนักศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต)

กิจกรรมอื่นๆ