คณะครุศาสตร์ จัดพิธีฝากตัวเป็นศิษย์ รับขวัญนักศึกษาสายครู มรท.

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฝากตัวเป็นศิษย์ รับขวัญนักศึกษาสายครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ซึ่งจัดโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับพิธีครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการต้อนรับนักศึกษาใหม่เข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย และเพื่อเป็นการรับนักศึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ที่เข้าร่วมพิธี จำนวน 560 คน เข้าเป็นศิษย์โดยสมบูรณ์แบบ

สำหรับกิจกรรมตลอดการจัดงาน ประกอบด้วย พิธีบายศรีสู่ขวัญ โดย อาจารย์สุระชัย ศรีบุบผา ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี และ พิธีผูกข้อมือรับขวัญนักศึกษาโดยคณะผู้บริหารและคณาจารย์

กิจกรรมอื่นๆ