สำนักวิทยบริการฯ จัดอบรมโครงการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2566 ผศ.ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล ครั้งที่ 3 ในรูปแบบการจัดงานระบบ Hybrid Meeting ซึ่งจัดโดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลและความรู้อื่น ๆ ให้กับนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้ที่สนใจ โดยได้รับเกียรติจากบุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

สำหรับการอบรมครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน คือระหว่างวันที่  6 - 8 มิถุนายน 2566 โดยในวันที่ 6 มิถุนายน 2566 เป็นการอบรมเรื่อง การเขียนบรรณานุกรมแบบ APA 7 ซึ่งเป็นการเขียนเอกสารอ้างอิงในผลงานวิชาการต่าง ๆ ที่พัฒนามาจากนักสังคมศาสตร์และนักพฤติกรรมศาสตร์ สมาคมจิตวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกา โดย คุณเรวดี วงษ์สุวรรณ์ บรรณารักษ์ ชำนาญการ และการอบรมเรื่อง การอ่านและดาวน์โหลด E-book อย่างง่าย โดย คุณปิติรัตน์ อินทุม บรรณารักษ์ ชำนาญการ และ คุณอัญชลี เขื่อนขันธ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 เป็นการอบรมเรื่อง การใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติสำหรับห้องสมุดโรงเรียนและการลงรายการบรรณานุกรม โดย คุณหทัยรัตน์ เสวกพันธ์ บรรณารักษ์ ชำนาญการ และ การอบรมเรื่อง การสร้างรายได้จากการขายนิยายออนไลน์ในเวปไซด์ Dek-D โดย คุณอณุภา ทานะรมณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

ส่วนในวันที่ 8 มิถุนายน 2566 เป็นการอบรมเรื่อง การสร้างเวปไซด์ด้วย Canva โดย คุณนฤมล สุขเกษม บรรณารักษ์ และ การอบรมเรื่อง การสร้างหลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ด้วยระบบ ARITC LMS โดย คุณวันชัย ปิดตานัง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

กิจกรรมอื่นๆ