คณะครุศาสตร์ จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 80 ปีฯ อ.ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของคณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 สำหรับกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา​ชั้นปีที่ 1​ ของคณะครุศาสตร์ จำนวน 210 คน ได้มีการเตรียมความพร้อมและรับรู้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการเรียน การเข้าร่วมกิจกรรมของคณะครุศาสตร์และมหาวิทยาลัย ตลอดจนการให้บริการของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา

สำหรับกิจกรรมตลอดการจัดงาน ประกอบด้วย การแนะนำคณะผู้บริหารและคณาจารย์ พิธีส่งมอบตำแหน่งประธานนักศึกษาคณะครุศาสตร์ การแนะนำการเข้าร่วมกิจกรรมและการเก็บชั่วโมงกิจกรรม

 

กิจกรรมอื่นๆ