การประชุม คกก.ชมรมเพชรเทพสตรี ครั้งที่ 3/66

ผศ.จินตนา เวชมี ประธานคณะกรรมการชมรมเพชรเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการชมรมเพชรเทพสตรี ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุมวิสุทธสุนทร ชั้น 2 อาคารลวะศรี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาการสรรหาเพชรเทพสตรี จำนวน 6 คน ในนามของชมรมเพชรเทพสตรี / การพิจารณาการจัดกิจกรรมเพื่อหารายได้เข้าชมรมเพชรเทพสตรี / การพิจารณาการเข้าร่วมกิจกรรมในวันสถาปนามหาวิทยาลัย วันที่ 21 กันยายน 2566 / การพิจารณาการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย

กิจกรรมอื่นๆ