การประชุม คกก.สมาคมผู้ปกครองและครู รร.สาธิต มรท. ครั้งที่ 2/66

คุณจักกฤช ลิ่มศิลา อุปนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 1 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาโครงการสวัสดิการบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี / การพิจารณาการจ้างครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม / การพิจารณาการสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมอื่นๆ