คณะมนุษยศาสตร์ จัดพิธีปฐมนิเทศและบายศรีสู่ขวัญ นักศึกษาชั้นปีที่ 1

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 สำหรับกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา​ชั้นปีที่ 1​ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รู้จักคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และสถานที่ ตลอดจนระเบียบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของคณะและของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการแนะแนวทางใช้ชีวิตในระดับอุดมศึกษา

สำหรับกิจกรรมตลอดการจัดงาน ประกอบด้วย การแนะนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร การแนะนำสาขาวิชา และพิธีบายศรีสู่ขวัญ 

กิจกรรมอื่นๆ