คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมหลวงสรศักดิ์ ชั้น 3 อาคารรัตนเทพสตรี รศ.ดร.รัชดาภรณ์ อมรชีวิน คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2566 สำหรับกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา​ชั้นปีที่ 1​ ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับทราบวิสัยทัศน์ พันธกิจของคณะ และมีความเข้าใจสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับระบบ ระเบียบ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของคณะและของมหาวิทยาลัย รวมทั้งแนวทางการพัฒนาตนเอง และเพื่อให้นักศึกษาได้ทราบแนวทางการเรียน การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ขั้นตอนการรับบริการและระเบียบขั้นตอนการเข้าร่วมกิจกรรมของคณะ

กิจกรรมอื่นๆ