คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2566 สำหรับกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา​ชั้นปีที่ 1​ ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้รับทราบแนวทางการจัดการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และเพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบระเบียบข้อปฏิบัติต่าง ๆ ตลอดจนการดำเนินชีวิตในระดับอุดมศึกษา

สำหรับกิจกรรมตลอดการจัดงาน ประกอบด้วย การแนะนำคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ และการแนะแนวเสริมทักษะในการเรียนและการทำงาน โดย คุณสามารถ แจ้งหิรัญ หัวหน้าแผนกมิเตอร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระบุรี 

กิจกรรมอื่นๆ