พิธีลงนาม MOU ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กับ โรงเรียนสามารถคิด

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ผู้บริหารคณะครุศาสตร์ ผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับ คุณสุชาดา แสงวัฒนาฤกษ์ ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนสามารถคิด และคณะ และให้เกียรติเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กับ โรงเรียนสามารถคิด (Samart Kids School) โดยมีสาระสำคัญตามบันทึกลงนามเพื่อให้เกิดการส่งเสริมการจัดโครงการ และกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์วิชาชีพสำหรับนักศึกษา ครู และอาจารย์ เพื่อการพัฒนาศักยภาพครูและอาจารย์ผู้สอน และการแลกเปลี่ยนทางวิชาการสำหรับผู้สอนและผู้เรียน เพื่อร่วมกันในการส่งเสริมการดำเนินงานโครงงานนักเรียนและงานที่มอบหมายที่ดำเนินการโดยทั้ง 2 หน่วยงาน ภายใต้หัวข้อที่ตกลง เพื่อการเรียนรู้และพัฒนาทางวิชาชีพและการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องทางวิชาชีพ เพื่อการเยี่ยมเยือนโรงเรียนซึ่งกันและกันสำหรับนักเรียนและครู ตามจำนวน ระยะเวลา วันและสัปดาห์ที่ตกลงกัน อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปีการศึกษา ตลอดจนเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยให้เป็นไปตามเงื่อนไขและคุณสมบัติที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกำหนด และเพื่อการจัดโครงการความร่วมมือ เช่น โครงการการแข่งขันที่มีหลายโรงเรียนเข้าร่วม และกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพที่ครูและเจ้าหน้าที่จากหลายโรงเรียนเข้าร่วม สำหรับบันทึกลงนามความร่วมมือฉบับดังกล่าวมีระยะเวลาของสัญญา 5 ปี คือระหว่างวันที่ 8 มิถุนายน 2566 - 7 มิถุนายน 2571

กิจกรรมอื่นๆ