มรท. ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 8

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2566 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร โรงพยาบาลอานันทมหิดล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ คุณอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นผู้อัญเชิญพวงมาลาพระราชทานของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปวาง ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เนื่องในอภิลักขิตสมัยคล้ายวันสวรรคต ในการนี้ อ.ดร.ภาสกร รอดแผลง ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีด้วย

กิจกรรมอื่นๆ