คณะวิทยาการจัดการ จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 80 ปีฯ ผศ.พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ของคณะวิทยาการจัดการ สำหรับการปฐมนิเทศครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 411 คน ได้รับทราบแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน แนวทางการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ตลอดจนบริการและสวัสดิการต่าง ๆ ให้แก่นักศึกษา

สำหรับกิจกรรมตลอดการจัดงาน ประกอบด้วย การแนะนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร, การบรรยายเรื่องงานบริหารและการให้บริการของคณะ โดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร, ระบบการเรียนการสอนและงานวิชาการ โดย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ, การแนะนำระบบงานกิจการนักศึกษา โดย รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และการบรรยายสร้างแรงบันดาลใจ การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย โดย อ.ภัทรบุตร เขียนนุกูล จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

กิจกรรมอื่นๆ