การประชุม คกก.ประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 6/66

ผศ.พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 6/2566 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ณ ห้องช่อยูงทอง ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณารายงานการประเมินความสำเร็จแผนการพัฒนาบุคลากร ปีการศึกษา 2565 / การพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 4/2566 / การพิจารณารายงานการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมด้านบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน ประจำปีการศึกษา 2565 / การพิจารณาสรุปผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน / การพิจารณาแบบติดตามผลการดำเนินงาน และรายงานผลการดำเนินงานแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Quality Improvement Plan) ประจำปีการศึกษา 2565 (ระยะ 12 เดือน) / การพิจารณาผลการเรียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา / การพิจารณาผลการศึกษาและเล่มการค้นคว้าอิสระเพื่อขออนุมัติสำเร็จการศึกษา / การพิจารณารายงานการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรม ด้านการพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 / การพิจารณารายงานการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรม ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรมอื่นๆ