การประชุม คกก.ประจำคณะวิทยาศาสตร์ฯ ครั้งที่ 6/66

อ.ดร.ศตพล มุ่งค้ำกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 6/2566 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณารายงานการใช้งบประมาณ แยกประเภทตามงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 / การพิจารณาขอเปลี่ยนแปลงการรับสมัครพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / การพิจารณาการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ / การพิจารณารายงานผลการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา / การพิจารณาการขออนุมัติผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ / การพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงผลการเรียน ร (I) ขาดสอบ (X) นักศึกษาภาคปกติ / การพิจารณาการขอส่งเกรดล่าช้า

กิจกรรมอื่นๆ