คณะเทคโนโลยีสารสนเทศจัดอบรมพัฒนา Soft skill ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม

เมื่อวันที่ 10 และ 11 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 80 ปีฯ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดโครงการอบรมพัฒนา Soft skill ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้าร่วมการอบรมได้มีทักษะในการเป็นวิศวกรสังคม ได้แก่ ทักษะการคิดวิเคราะห์ เชิงเหตุผล ทักษะการสื่อสาร ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น และทักษะการสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคม ตลอดจนเพื่อให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานจริง แก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนในมิติต่าง ๆ เช่น ด้านความยากจน ความเหลื่อมล้ำ และปัญหาคุณภาพชีวิต โดยการสร้างหรือนำองค์ความรู้ที่หลากหลายในมหาวิทยาลัยมาบูรณาการในการแก้ปัญหา และเพื่อให้นักศึกษานำองค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่มีในมหาวิทยาลัยนำไปประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองและจัดการตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจาก ทีมวิทยากรจาก The Real Teacher ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในเรื่องวิศวกรสังคมให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

กิจกรรมอื่นๆ