มรท. ร่วมฟังการเสวนาการแก้ไขปัญหาลิงจังหวัดลพบุรีอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับ คุณอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ในโอกาสเป็นประธานพิธีเปิดการเสวนารับฟังความคิดเห็นการแก้ไขปัญหาลิงจังหวัดลพบุรีอย่างยั่งยืน ซึ่งจัดโดยจังหวัดลพบุรี สำหรับกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดลพบุรี ซึ่งประกอบด้วย ส่วนราชการ ภาคประชาชนและประชาสังคม ภาคธุรกิจ และสื่อมวลชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการบริหารจัดการให้ลิงอยู่ร่วมกับประชาชนได้อย่างยั่งยืน ตลอดจนเพื่ออนุรักษ์และคุ้มครองลิงให้ปลอดภัย และเพื่อลดปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากการรบกวนของลิง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการแก้ไขปัญหาลิงจังหวัดลพบุรีตามวิสัยทัศน์ "ประชาชนสุขใจ ลิงปลอดภัย อยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน" ต่อไป

กิจกรรมอื่นๆ