การประชุม คกก.นโยบายพัฒนาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 8/66

ศ.เกียรติคุณ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ ประธานกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 8/2566 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณากำหนดแนวทางการจัดทำแผนแม่บท (Master plan) ด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ.2566 - 2569 / การพิจารณาร่างกรอบหัวข้อใน มคอ.2 (รายละเอียดของหลักสูตรที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีและสอดคล้องกับองค์กรวิชาชีพ) หลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานกฎกระทรวงมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2565

กิจกรรมอื่นๆ