การประชุม คกก.กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเครื่องแบบชุดพิธีการและชุดกีฬา นศ. ครั้งที่ 2/66

ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเครื่องแบบชุดพิธีการและชุดกีฬานักศึกษา ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้างผลิตชุดพิธีการนักศึกษา และชุดกีฬานักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

กิจกรรมอื่นๆ