รร.สาธิต มรท. จัดงานจากวันสุนทรภู่สู่วันภาษาไทย

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2566 ณ หอประชุม 1 อ.ฐณโชค ไทยฉาย รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงานวันสุนทรภู่สู่วันภาษาไทย สำหรับกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่เข้าร่วมกิจกรรมได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ตลอดจนเพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าของวรรณคดีไทยและภาษาไทย และเพื่อให้นักเรียนรู้จักประยุกต์ความรู้จากบทเรียนสู่ชีวิตจริง

โดยมีการจัดกิจกรรมภายในงาน ได้แก่ การแสดงดนตรีและละครเวที เรื่อง พระอภัยมณี โดย คณะละครมรดกใหม่ สำนักศิลปะการละครเพื่อการพัฒนา 

กิจกรรมอื่นๆ