การประชุมเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2566

ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2566 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ณ ห้องประชุมจินดามณี ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณากำหนดวันฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยในปี 2566 กำหนดวันฝึกซ้อมในวันที่ 17 - 19 สิงหาคม 2566 และเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 21 สิงหาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม / การพิจารณาร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2566

กิจกรรมอื่นๆ