การประชุม คกก.ขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัล มรท. ครั้งที่ 1/66

ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 1/2566 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาร่างการจัดทำแผนแม่บทการขับเคลื่อนการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ.2566 - 2570 / การพิจารณาร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานพลิกโฉมมหาวิทยาลัยสู่ Smart University

กิจกรรมอื่นๆ