การประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์คณะให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ มรท. พ.ศ.2566 - 2570

เมื่อวันที่ 13 และ 14 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของคณะให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ.2566 - 2570 ร่วมกับคณบดี รองคณบดี และบุคลากรผู้เกี่ยวข้องของทั้ง 6 คณะ เพื่อหารือและร่วมกันปรับแก้แผนยุทธศาสตร์ของคณะให้มีความสอดคล้องและไปในทิศทางเดียวกันกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ.2566 - 2570 มากที่สุด ทั้งในยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น, ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู, ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา และยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ

กิจกรรมอื่นๆ