การประชุมบุคลากรสายวิชาการ มรท. สำหรับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมพระเพทราชา ชั้น 3 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ก่อนเปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 สำหรับคณาจารย์ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต พร้อมชี้แจงเรื่องบทบาทหน้าที่รับผิดชอบ การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา และแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2567 โดยอธิการบดี และรองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ และในช่วงสุดท้ายของการประชุมได้เปิดโอกาสให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ได้มีโอกาสร่วมแสดงความคิดเห็น ปัญหา และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานด้วย ทั้งนี้ก่อนเริ่มการประชุมได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีแก่คณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 9 คน

กิจกรรมอื่นๆ