การประชุม คกก.ติดตาม ตรวจสอบฯ ครั้งที่ 7/66

รศ.ดร.ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 7/2566 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2566

โดยมีวาระสำคัญที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ ได้แก่ การรับทราบผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระยะ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566) / การรับทราบแนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระยะ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566) และการรายงานข้อมูล

กิจกรรมอื่นๆ