ผู้บริหาร มรท. และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังการแจ้งผลการติดตาม ตรวจสอบฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระยะ 6 เดือน

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสำนักงานอธิการบดี ผศ.ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดีและรองคณบดี ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ รศ.ดร.ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และคณะกรรมการฯ ในโอกาสการประชุมแจ้งผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระยะ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566) ในรูปแบบการแจ้งผลระบบ Hybrid Meeting โดยมีการแจ้งผลการประเมินใน 2 ส่วน คือ 1 ด้านการพัฒนาองค์กร และส่วนที่ 2 ด้านผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย จากนั้นเป็นการแจ้งแนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระยะ 12 เดือน และแนวทางการรายงานข้อมูลผลการดำเนินงาน ซึ่งในช่วงท้ายการแจ้งผลคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้บริหารหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่รับฟังการแจ้งผลสามารถสอบถามแนวทางการดำเนินงานรวมถึงการแก้ไขปัญหาในประเด็นที่ทำให้เกิดข้อบกพร่อง เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น

กิจกรรมอื่นๆ