คณะวิทยาการจัดการ จัดสัมภาษณ์ นศ. เพื่อรับทุนการศึกษาวัดแจ้งพรหมนคร

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2566 ณ ห้องช่อยูงทอง ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.อุษณี จิตติมณี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการสัมภาษณ์นักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ เพื่อเข้ารับทุนการศึกษาวัดแจ้งพรหมนคร สำหรับนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษาวัดแจ้งพรหมนคร ได้แก่ น.ส.สุทธิดา โพธิ์ศรี นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ, นายธรรมวุฒิ นาคทับที นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ, น.ส.ชนิกานต์ โตยิ่ง นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด, นายวัชรากร ศรีทองอินทร์ นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล และ น.ส.รัตนาพร อินทร์เอี่ยม นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

กิจกรรมอื่นๆ