พิธีไหว้ครู รร.สาธิต มรท. ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีไหว้ครูของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งจัดโดยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับพิธีไหว้ครูในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออก และระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชา และแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตฯ และนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ จำนวนกว่า 500 คน เข้าร่วมในพิธี 

สำหรับกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน ประกอบด้วย พิธีมอบโล่ผู้มีอุปการคุณต่อโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราภัฏเทพสตรี จำนวน 1 คน, พิธีมอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่น จำนวน 6 คน, พิธีมอบโล่บุคลากรดีเด่น จำนวน 1 คน, พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น และพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนสาธิตฯ ประเภททุนผลการเรียนดีเด่น, ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ และ ทุนกิจกรรม รวม 60 ทุน เป็นจำนวนเงิน 172,500 บาท

กิจกรรมอื่นๆ